Privacy policy

The Minc privacy policy and statement

Personuppgiftspolicy - Generell

Contents

1. Om Minc i Sverige AB
2. Personuppgiftspolicy
3. Hur behandlar Minc personuppgifter
4. Laglig grund och lagringsperiod

4.1 Anställda
4.2 Rekrytering
4.3 Programdeltagare
4.4 Kunde och hyresgäster
4.5 Leverantörer
4.6 Investerare
4.7 Mentorer
4.8 Alumner
5. Särskilt om känsliga uppgifter/ klassificering av uppgifter
6. Tid för gallring och bevarande
7. Den registrerades rättigheter

7.1 Tillgång, rättning och radering
7.2 Rätt till dataportabilitet
7.3 Rätt att återkalla samtycke
7.4 Rättigheter vid profilering
7.5 Rätt att klaga till Datainspektionen
8. Ändringar i policy och bilagor
9. Kontaktinformation

1. Om Minc i Sverige AB

Minc i Sverige AB är ett av Malmö stad helägt bolag via moderbolaget Malmö
Stadshus AB.

Bolagets uppdrag är att främja utvecklingen av en kreativ innovationsmiljö i
Malmö, inte minst för kunskapsintensiva företag, genom olika
näringslivsfrämjande insatser. Syftet med bolagets verksamhet är att förbättra
förutsättningarna för näringslivet i Malmö bland annat genom stöd till
kunskapsbaserade småföretag genom att tillhandahålla lokaler, coaching,
nätverksbyggande och förmedling av kontakter.

Bolaget finansieras i huvudsak via bidrag från ägaren Malmö Stadshus AB, bidrag från Region Skåne och staten, samt via uthyrning av lokaler.

2. Personuppgiftspolicy

I syfte att fullgöra vårt uppdrag och utföra vår verksamhet som
arbetsgivare, programansvarig och hyresvärd behandlar Minc i Sverige
AB (nedan kallat Minc) personuppgifter.


Informationen i Personuppgiftspolicy, Behandling av personuppgifter
inklusive Minc Registerförteckning samt register över Personuppgiftsbiträden utgör Minc personuppgiftspolicy. I personuppgiftspolicyn redogör Minc för vilka register och dokument i verksamheten som innehåller personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen. Minc redogör för den lagliga grunden och efter vilken tid informationen gallras alternativt bevaras. Minc beskriver också hur
den vars uppgifter Minc behandlar gör gällande sina rättigheter.
I flera fall när Minc behandlar personuppgifter gör Minc det i syfte att uppfylla
lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett
avtal med exempelvis en anställd, samarbetspart eller leverantör. I de fall den
registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som Minc begär kan det medföra
att Minc inte kan ingå ett avtal eller fullgöra förpliktelser i ett avtal med den
registrerade.


Personuppgiftspolicyn består av:
• Personuppgiftspolicy - Behandling av personuppgifter
Minc_Registerförteckning
Minc_Personuppgiftsbiträden

3. Hur behandlar Minc personuppgifter

När Minc behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i varje fall ske på ett
lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Minc
bedömer det nödvändigt. Minc ska genomgående behandla personuppgifter
på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. Isamtliga fall av personuppgiftsbehandling är bolaget noga med att
personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om den registrerade känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss
personuppgift kan denne kontakta Minc (se längst ned i detta dokument under
Kontaktinformation), så kan Minc ge den registrerade ytterligare information.

Minc kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje
part (inklusive, men inte begränsat till, situationer där Minc har en rättslig
skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att personuppgifter
behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Minc som rutin att upprätta avtal
(biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar
personuppgifter för Minc:s räkning.

Mincs personuppgiftsbiträdes servrar, är oftast placerade inom EU. I vissa fall
har underleverantörer (eller deras respektive underleverantörer) verksamhet
utanför EES.

Minc arbetar med olika metoder för att säkerställa adekvat säkerhet, såsom
exempelvis genom att tillämpa EU kommissionens godkända
standardavtalsklausuler för dataöverföring, eller (för överföring till USA) genom
att välja leverantörer som är anslutna till Privacy Shield.


I Minc_Personuppgiftsbiträden, återfinns information om de
personuppgiftsbiträden som Minc anlitar.

4. Laglig grund och lagringsperiod

Beroende av i vilket syfte personuppgifter inkommer till Minc (anställning,
samarbetspartner, kund eller liknande), ser laglig grund och tider för
gallring/bevarande av personuppgifter olika ut. Minc behandlar inte uppgifter
längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och
genomför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de
uppgifter som inte längre behövs.

För laglig grund och lagringstid
se Minc_Registerförteckning.

Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa
uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan
skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas enligt relevant gällande
annan lagstiftning.

4.1 Anställda

Anställdas personuppgifter behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag,
kollektivavtal och/eller för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal.

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer,
telefonnummer, bankuppgifter, underlag för ersättning och förmåner, adress,
information om närstående, kvalifikationer, erfarenhet och utveckling, frånvaro,
sjukdom och eventuell rehabilitering. De som mottar uppgifterna är chefer,
medarbetare inom HR och ekonomi, IT och ev. interna eller externa aktörer
som administrerar löner och andra förmåner m.m. samt myndigheter och
andra avtalsparter när så krävs.

Den anställdes personuppgifter krävs bland annat för följande ändamål:
löneutbetalning, lönerevision och andra ersättningar och förmåner, allmän
personaladministration, tidrapportering, upprätthålla beredskaps- och
katastrofplanering, kontakta anhöriga i samband med tillbud/olyckor rörande
den anställde, tillhandahålla företagshälsovård, semester, administrera
anställningsförmåner (inklusive pensioner, hälso- och sjukvårdsförsäkring),
upprätthålla sjukdoms- och frånvarodokumentation för beräkning av sjuklön
och deltagande i rehabiliteringsutredningar i enlighet med arbetsmiljölagen, ta
beslut om lämpligheten för visst arbete, möjliggöra utvärdering och granskning
av prestationer (inklusive information om prestationsförmåga och annan
bedömningsinformation och utvecklingssamtal med den anställde) och också
mer generellt för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter (inklusive,
men inte begränsat till, inkomstskatt och socialförsäkringslagstiftning och all
relevant arbetsrättslig lagstiftning, såsom för att uppfylla de
turordningsbestämmelser som gäller vid uppsägning eller för att utfärda
arbetsgivarintyg).

När en anställning upphör finns som utgångspunkt ingen anledning att spara
den f.d. anställdes personuppgifter. Detta inkluderar den anställdes e-
postkonto och uppgifter om den anställde på Minc webbplats. Gallring ska i
sådana fall ske snarast möjligt efter anställningens upphörande. Från detta
finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden i enlighet med
arbetsrättslig, skatterättslig och socialförsäkringsrättslig lagstiftning behöver
Minc spara vissa uppgifter om den anställde även efter anställningens
upphörande. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga
skyldigheter avseende beskattning eller bokföring, åligganden rörande den
anställdes företrädesrätt till återanställning i lag (1982:80) om
anställningsskydd samt för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot
Minc. Det krävs ibland också att uppgifter bevaras för utbetalning av
exempelvis pension eller avgångsvederlag. För lagringstid
se Minc_Registerförteckning

Minc kan även komma att behandla uppgifter i samband med
medarbetarundersökningar. Sådana undersökningar genomförs för att Minc
ska kunna identifiera brister och därefter kunna arbeta med och säkerställa en
bra arbetsmiljö.

Vissa av de personuppgifter Minc behandlar till följd av anställningen kan
utgöra känsliga uppgifter. Häribland kan nämnas sjukdomstillstånd eller facklig
tillhörighet. Se mer om Minc hantering av känsliga uppgifter nedan.

4.2 Rekrytering

För att Minc ska kunna hantera ansökningar, genomföra intervjuer och fatta
beslut i ett rekryteringsförfarande måste Minc behandla vissa personuppgifter.
Grunden för denna behandling är samtycke, intresseavvägning, alternativt
avtal.

Personuppgifter som behandlas är bland annat namn, födelsedatum, adress,
information om utbildning, arbetslivserfarenhet och färdigheter, eventuellt
fotografi m.m. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen VD, medarbetare
som deltar i processen och ev. anlitad rekryteringsfirma. I de fall
rekryteringsfirma handhar rekryteringen upprättas alltid
personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören.

För lagringstid se Minc_Registerförteckning

4.3 Programdeltagare

För att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att kunna ingå och fullgöra avtal
gentemot programdeltagare och våra externa finansiärer kan Minc behöva
behandla enskilda parters personuppgifter.

Personuppgifter som i dessa fall kan komma behandlas av Minc är bland
annat företagsnamn, namn, organisationsnummer, adress, e-postadress,
telefonnummer. Se Minc_Registerförteckning

De som behandlar uppgifterna är huvudsakligen bolagets ledning och
medarbetare inom respektive program samt Minc:s redovisningsbyrå.

Behandling av dessa uppgifter kan krävas bland annat för hantering av
hyresavier, allmän administration, programplanering samt också mer generellt
för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter.

För lagringstid se Minc_Registerförteckning

4.4 Kunder och hyresgäster

För att kunna ingå och hantera avtal med kunder och hyresgäster behandlar
Minc personuppgifter.

I de fall kunden är ett ombud eller en arrangör behandlar Minc uppgifter till
personer som är företrädare för kunden och hyresgästen. Vissa
personuppgifter kan också behandlas på grund av att Minc har en rättslig
skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av
bokföringsskyldighet.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress,
telefonnummer och e-post. De som mottar uppgifterna är huvudsakligen för
avtalet relevanta personer i verksamheten samt vår redovisningsbyrå.Uppgifterna behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna
administrera kundavtalet. Företrädares personuppgifter kan även behandlas
för ändamålet att skicka nyhetsbrev och information till kundbolaget. För de fall
Minc behandlar personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder,
görs detta i syfte att ta kontakt med kunden för att kunna ge kunden
erbjudanden och information via telefon, sms eller e-post.

Kundkonton läggs upp i vårt CRM-system och vart femte år gör Minc en intern
kontroll av vilka kunders uppgifter som är inaktiva och raderar därefter
informationen. Viss information om våra kunder sparas tio (10) år då detta
krävs av våra finansiärer.

4.5 Leverantörer

För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer behandlar Minc
personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna.
Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Minc har en
rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av
bokföringsskyldighet.

Minc behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag
som Minc har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas
kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel. De
som mottar uppgifterna är huvudsakligen medarbetare eller ansvariga på
berörd sektion/avdelning samt vår redovisningskonsult. Se Minc
Registerförteckning
och Minc Personuppgiftsbiträden.

Minc behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera
inköpsavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören
angående de varor eller tjänster som Minc köper.

Minc kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen
upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och
reklamationsfrister samt hantera ev. rättsliga krav. Personuppgifter kan också
mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala
skyldigheter, exempelvis avseende bokföring.

För lagringstid se Minc_Registerförteckning

4.6 Investerare

För att kunna hjälpa de företag som ingår i våra program kontakt med
investerare behandlar Minc personuppgifter tillhörande personer som är
företrädare för de investerande bolagen.

Minc behandlar personuppgifter avseende företrädare hos investerande bolag
som Minc har kontakt med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat
vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel. De som mottar
uppgifterna är huvudsakligen medarbetare eller ansvariga för vår
programverksamhet. Se Minc Registerförteckning och Minc
Personuppgiftsbiträden
.

Minc kan behöva lagra personuppgifterna efter det att relationen till bolaget
upphört, bland annat för att administrera uppföljningar av verksamheten.
Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa
uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring.

För lagringstid se Minc_Registerförteckning

4.7 Mentorer

För att kunna hjälpa de företag som ingår i våra program med kontakt med
mentorer behandlar Minc personuppgifter tillhörande personer som är
Mentorer till de företag som ingår i våra program.

Minc behandlar personuppgifter avseende mentorer som Minc har kontakt
med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn,
telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel. De som mottar uppgifterna är
huvudsakligen medarbetare eller ansvariga för vår programverksamhet. Se
Minc Registerförteckning och Minc Personuppgiftsbiträden.

Minc kan behöva lagra personuppgifterna efter det att relationen till mentor
upphört, bland annat för att administrera uppföljningar av verksamheten.
Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa
uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring.

För lagringstid se Minc_Registerförteckning

4.8 Alumner

För att kunna följa upp de personer och företag som tidigare deltagit i vår
verksamhet har Minc ett nätverk av Alumner.

Minc behandlar personuppgifter avseende Alumner som Minc har kontakt
med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn,
telefonnummer, e-post, adress, yrkestitel och företagsnamn. De som mottar
uppgifterna är huvudsakligen medarbetare eller ansvariga för vår
programverksamhet. Se Minc Registerförteckning och Minc
Personuppgiftsbiträden
.

Minc kan behöva lagra personuppgifterna efter det att relationen till Alumnen
upphört, bland annat för att administrera uppföljningar av verksamheten.
Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa
uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring.

För lagringstid se Minc_Registerförteckning

5. Särskilt om känsliga uppgifter/ klassificering av
uppgifter

Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar ras eller
etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller
medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska
uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Minc behandlar normalt inte känsliga personuppgifter i verksamheten och om
känslig uppgift i något fall förekommer sker behandling aldrig utan samtycke
från den registrerade eller utan att det föreligger sådant stöd som framgår av
artikel 9 Dataskyddsförordningen, exempelvis för att

• fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätt, social
trygghet och socialt skydd.

• när behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller annans grundläggande intressen.

• när registrerad är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge samtycke.

• i vissa fall inom ramen för facklig verksamhet.

• om uppgifterna redan offentliggjorts av den registrerade.

• om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

• om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bland annat bedömning
av arbetstagares arbetskapacitet eller tillhandahållande av hälso- och
sjukvård.

• om det är nödvändigt med hänsyn till statistiska ändamål.

Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar Minc alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt.

Varje medarbetare ansvarar för att klassificera den information och de
uppgifter som inkommer i verksamheten utifrån graden av känslighet. VD
ansvarar för att medarbetare i respektive team är medvetna om och utför
denna klassificering.

Om känsliga uppgifter (klass 1-2) inkommer till verksamheten och Minc inte
har skäl att behandla dessa skall de raderas direkt.

Personuppgifter (klass 3) lämnade i syfte att ha som kontaktuppgifter samt för
att kunna fullfölja ett avtal eller annat åtagande behandlas under den tid som
laglig grund medger.

Klass 1) sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung,
personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för
att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om
en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Klass 2) personuppgifter som personnummer och bankkontonummer och/eller
kortnummer

Klass 3) Personuppgifter som namn, adress, telefon, mailadress

6. Tid för gallring och bevarande

Syftet med insamlandet av personuppgiften (exempelvis för att fullgöra ett
anställningsförhållande eller om det är en kontaktuppgift till en samarbetspart
för att fullfölja ett samarbete) avgör den tid Minc behandlar uppgifterna. När
Minc inte längre har motiv att behandla uppgifterna, och om uppgifterna inte
faller under lag om arkivering eller annan lagstiftning, raderas eller
anonymiseras uppgifterna.

Den tid efter vilken ett register/dokument skall gallras eller bevaras grundar sig
i riktlinjerna i Malmö stads arkivhandbok samt ange i Minc_Registerförteckning

I de fall den lagliga grunden inte grundar sig på avtal, rättslig förpliktelse eller
allmänt intresse, tillfrågas den vars kontaktuppgifter det finns motiv att spara
om samtycke.

Med grund i verksamhetens naturliga upplägg, där viss del av verksamheten
finansieras med externa medel till projekt, behandlar Minc personuppgifter
under tio år. Därefter raderas, alternativt anonymiseras, uppgifterna.

I Minc_Registerförteckning står angivet vilka personuppgifter som finns i vilket
register, i vilket syfte uppgifterna behandlas, laglig grund, vilken tid olika
uppgifter behandlas, dataflöde (vilka digitala system uppgiften finns i), rättslig
förpliktelse samt allmänt intresse mm.

7. Den registrerades rättigheter

7.1 Tillgång, rättning och radering

Den registrerade har rätt att vända sig till Minc i egenskap av
personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Minc
behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen
och vilka som mottagit personuppgifterna.

I egenskap av personuppgiftsansvarig ska Minc förse den registrerade medkostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra
kopior kan Minc komma att ta ut en administrationsavgift.

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter
rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade, anonymiserade eller
raderade. Om registrerad anser att Minc behandlar personuppgifter om denne
som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa
rättade eller kompletterade.

Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall
att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke
och detta har återkallats.

Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller
begränsade i behandling har Minc i egenskap av personuppgiftsansvarig som
rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av
personuppgifterna om den registrerades begäran.

Begäran om utdrag, rättelse eller radering görs genom den e-postadress som
anges i slutet av detta dokument under kontaktinformation.

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes
personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett
allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f)
Dataskyddsförordningen. Den registrerade har även rätt att när som helst
invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för
direkt marknadsföring.

7.2 Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne
tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under
förutsättning att det (a) är tekniskt möjligt och (b) den lagliga grunden för
behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för
fullgörande av avtal.

7.3 Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke
har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse
påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket
återkallades.

7.4 Rättigheter vid profilering

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på
automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga
följder eller motsvarande för den registrerade. Detta gäller dock inte (a) om
sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med
den registrerade, (b) om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig
lagstiftning eller (c) om den lagliga grunden utgörs av den registrerades
samtycke.

7.5 Rätt att klaga till Datainspektionen

Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

8. Ändringar i policy och bilagor

Minc förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policy inklusive bilagor. Vid
materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på
annat sätt än vad som anges i policy, kommer Minc informera om detta på
lämpligt sätt.

9. Kontaktinformation

Personuppgiftssamordnare
Minc i Sverige AB, Org.nr: 556622-7780
Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö
Tel: 040-630 90 00
E-post: privacy@minc.se

Privacy Policy – General

This statement, set forth below, is our privacy statement for Minc i Sverige AB (Minc). At Minc, we have focused on implementing fair information practices that are designed to protect your privacy.

In this statement, personal information means data which relates to an individual and which identifies that individual, either directly or indirectly, such as your name or your contact information.

Minc privacy policy in Swedish

Your rights

Access: You can request a copy of the information that we hold about you. 

Correction: We want to make sure that your personal information is accurate and up to date. You may ask us to correct or remove information you think is inaccurate.

Erasure: You can demand that we erase your information. We are not allowed to erase information about you that the law requires us to keep.

Data portability: You can ask us to transfer your information from our IT environment to another, either to another company’s or your own. This does not apply to information about you that the law requires us to keep.

Withdrawing consent: You can withdraw your consent for sharing your usage data or receiving marketing information at any time. You can do that by sending an e-mail to privacy@minc.se

Complaints: You can lodge a complaint with us or your local data protection authority at any time.

Changes to this policy

We keep our privacy policy under regular review and we will place any updates on this webpage. This privacy policy was last updated on 2018-06-19.

How to contact us

If you have questions or complaints, or if you that your concerns have been addressed in our privacy statement, you can contact us: privacy@minc.se