April 26, 2024

Minc välkomnar nya styrelseledamöter

Minc välkomnar nya styrelseledamöter

Igår valdes tre nya ledamöter in i styrelsen för Malmö stads inkubator Minc. Samtliga är kända malmöprofiler, nämligen Åsa Skogström Feldt, Magnus Wide och stadens näringslivsdirektör, Micael Nord.

Åsa Skogström Feldt har en bakgrund inom näringslivet, bland annat från Ericsson och Sony, och har haft styrelseuppdrag exempelvis för Stratiteq. Hon har även varit vd för den internationella organisationen The Hunger Project. Idag är hon globalt ansvarig för socialt entreprenörskap på IKEA. Åsa ser fram emot att jobba med Minc som redan har ett tydligt fokus på hållbarhet:

- Minc gör helt rätt som stöttar entreprenörer att redan i idéfasen ta hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer, det gör både företagen och samhället starkare. Jag hoppas kunna bidra till ytterligare framgångar med mina erfarenheter av att utmana traditionella affärsmodeller för att främja utvecklingen av nya hållbara lösningar, säger Åsa Skogström Feldt.

 

Magnus Wide har en bred bakgrund som entreprenör och medgrundare av Djäkne startup studio, en stor pusselbit i Malmös startupcommunity. Han hoppas bidra till både Mincs och bolagens utveckling med perspektiv från en liknande men privat verksamhet och efter att själv ha grundat ett stort antal företag:

- Det blir spännande att få ta del av hur Malmö stads egen inkubator arbetar. Minc har samma fokus som vi, att stötta entreprenörer som har nya affärsidéer, men vi gör det på olika sätt och jag tror jag både kan bidra och lära mig mycket. Jag har redan flera idéer som jag kommer att utmana styrelsen och vd med, säger Magnus Wide. 

Malmö stads näringslivsdirektör Micael Nord ser fram emot styrelsearbetet:

- Minc är en fantastisk verksamhet som bidrar till en dynamisk, innovativ och konkurrenskraftig näringslivsmiljö i Malmö, men också till att genom just entreprenörskap och innovation hitta nya lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
- Jag ser fram emot att få möjlighet till en närmare insyn i bolagets verksamhet och att få bidra med stadens perspektiv, inte minst finns starka synergier med vår satsning på ett startup district i Malmö, säger Micael Nord,

 

Mincs vd, Daniel Persson, ser positivt på framtiden med den nya styrelsen på plats:

- De nya styrelseledamöterna har stark kompetens kring näringsliv och entreprenörskap med både lokal och internationell förankring, helt i linje med hur jag vill fortsätta utveckla Minc. Samarbeten och starka nätverk är nästan en förutsättning för att kunna bygga internationella snabbväxare vilket kommer vara vårt primära fokus kommande år, säger Daniel Persson, vd för Minc.

 

Jonas Michanek är Mincs styrelseordförande och han är stolt över att Minc fortsätter attrahera ledamöter med relevant bakgrund och kompetens: 

- Vi har en lång historia av starka profiler i Mincs styrelse och det visar vi även med de personer som vi kan presentera idag. Jag är lite mallig över både deras kunskaper och deras intresse för startups, och jag är övertygad om att de kommer tillföra stort värde för Minc. 
- Jag vill passa på att tacka Charlotta Falvin, Göran Nilsson och Pehr Andersson för fina insatser under deras år i styrelsen. Tillsammans har vi tagit oss an ett vd-byte, nya visioner, klarat av en pandemi och firat Mincs tjugoårsjubileum och jag är väldigt tacksam för deras bidrag under den här tiden, säger Jonas Michanek.

Mincs styrelse utgörs från och med 25 april 2024 av Anna Borg, Ann-Louise Thon, Carin Daal, Jan Erik Solem, Jonas Michanek och Peter Ollén samt nyinvalda Magnus Wide, Micael Nord och Åsa Skogström Feldt.

Om Minc:

Minc är en ledande inkubator och ett topprankat startup-hus i Malmö, som stödjer och accelererar tillväxten av innovativa företag. Genom att erbjuda expertis, nätverk och resurser hjälper Minc entreprenörer att förverkliga sina affärsidéer och nå framgång på den globala marknaden.

________

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Persson, vd Minc 

E-post: daniel@minc.se

Telefonnummer: 0735 17 26 01


Malmö 20240426

Minc welcomes new board members

Yesterday, three new members were elected to the board of the Malmö city incubator Minc. All are well-known Malmö profiles, namely Åsa Skogström Feldt, Magnus Wide and the city's Director for Business and External Relations, Micael Nord.

Åsa Skogström Feldt has a background in business, including Ericsson and Sony, and has held board positions such as Stratiteq. She has also been CEO of the international organization The Hunger Project and is currently globally responsible for social entrepreneurship at IKEA. Åsa is looking forward to working with Minc, which already has a clear focus on sustainability:

- Minc is right to support entrepreneurs to consider environmental and social factors already in the idea phase, which makes both companies and society stronger. 
- I hope to contribute to further successes with my experience of challenging traditional business models to promote the development of new sustainable solutions, says Åsa Skogström Feldt.

 

Magnus Wide has a broad background as an entrepreneur and co-founder of Djäkne startup studio, a major piece of the puzzle in Malmö's startup community. He hopes to contribute to both Minc's and the companies' development with a perspective from a similar but private business and after having founded a large number of companies himself:

- I’m excited to learn how the City of Malmö's own incubator works. Minc has the same focus as us, to support entrepreneurs who have new business ideas, but we do it in different ways and I think I can contribute as well as learn here. I already have several ideas that I will challenge the board and CEO with, says Magnus Wide.

The City of Malmö's Business and External Relations Director, Micael Nord, is looking forward to working on the Board:

- Minc is a fantastic business that contributes to a dynamic, innovative and competitive business environment in Malmö, but also to finding new solutions to today's and tomorrow's challenges through entrepreneurship and innovation.
- I look forward to having the opportunity to gain a closer insight into the company's operations and to contribute with the city's perspective, not least there are strong synergies with our investment in a startup district in Malmö, says Micael Nord

Minc's CEO, Daniel Persson, is positive about the future with the new board in place:

- The new board members have strong expertise in business and entrepreneurship with both local and international roots, completely in line with how I want to continue developing Minc. Collaboration and strong networks are almost a prerequisite for building international fast-growing companies, which will be our primary focus in the coming years, says Daniel Persson, CEO of Minc.

 

Jonas Michanek is Minc's Chairman of the Board and he is proud that Minc continues to attract members with relevant backgrounds and skills: 

- We have a long history of strong profiles on Minc's board, and we confirm this trend with the board members we present today. I am excited about both their knowledge and their interest in startups, and I am convinced that they will add great value to Minc. 
- I would like to take this opportunity to thank Charlotta Falvin, Göran Nilsson and Pehr Andersson for their fine efforts during their years on the board. Together we have taken on a change of CEO, new visions, coped with a pandemic and celebrated Minc's twentieth anniversary and I am very grateful for their contributions during this time, says Jonas Michanek.

As of April 25, 2024, Minc's Board of Directors consists of Anna Borg, Ann-Louise Thon, Carin Daal, Jan Erik Solem, Jonas Michanek and Peter Ollén, as well as newly elected Magnus Wide, Micael Nord and Åsa Skogström Feldt.

About Minc:

Minc is a leading incubator and a top-ranked startup house in Malmö, supporting and accelerating the growth of innovative companies. By providing expertise, networks and resources, Minc helps entrepreneurs realize their business ideas and succeed in the global market.

________

For more information, please contact:

Daniel Persson, CEO Minc 

Email: daniel@minc.se

Phone: +46 735 17 26 01

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Kickstart your startup journey: How Minc's Sprint Program empowers early-stage entrepreneurs
Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
The winners of Minc Innovation Challenge 2021!
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →