Det svenska innovationssystemet

DATE
2018-04-06
LOCATION
Minc, Startup Labs, Anckargripsgatan 3, 211 19, Malmö
TIME
1:00
-
1:00

Social innovation och dess viktiga roll i att möta de globala samhällsutmaningarna, har uppmärksammats i allt högre utsträckning under 2000-talet. Det globala arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 visar angelägenheten av att sociala innovationer kommer hela samhället till nytta. Ett flertal av de globala hållbarhetsmålen är dessutom helt av social karaktär och där sociala innovationer behövs för att bidra till att målen uppnås.

Andreas Netz och Judit Wefer från Vinnova berättar om den inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige som genomfördes under 2017. Inventeringen innefattade statliga, privata, akademiska, offentliga och ideella möjliggörare. Målet var att identifiera gap och möjligheter i systemet för att svara på frågan om vilken Vinnovas roll ska vara för att främja och finansiera det sociala innovationssystemet och dess aktörer på bästa sätt. Inventeringen tydliggjorde styrkor men även utmaningar för det sociala innovationssystemet, som visar behovet av ett intensifierat arbete för att skapa ekonomiskt hållbara sociala entreprenörer/företag. Rapporten visar behovet av att främja samverkan där det privata, offentliga, civilsamhället och akademin tillsammans skapar samhällsnytta. För att attrahera investerare och skapa en marknad, och utveckling av alternativa finansieringsmodeller, behövs dessutom tillgång till mätbara resultat på ekonomisk hållbarhet av sociala innovationer.

Lars Jannick Johansen, grundare av den Sociale Kapitalfond och den Sociale Kapitalfond Invest i Danmark, berättar om hur man investerar i och utvecklar företag som kan förena sociala och affärsmässiga framgångar. De bidrar också till att sprida sociala investeringar och sociala affärer genom analys och kunskapsdelning. Målet är att utveckla och testa nya sociala investeringsverktyg och tillvägagångssätt.

Därefter fortsätter morgonen med gemensamma diskussioner om vad som behövs för att främja arbetet med att stärka det svenska innovationssystemet.

Medverkande aktörer: Almi Skåne, Fler växande ASF, Minc, Mötesplats för Social Innovation, Social Innovation Skåne, SoPact, Tillväxt Malmö

What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs